Вівторок, 10.03.2023, 11:32 PMВітаю Вас Гість | RSS
Новопавлівська філія І-ІІ ступенів
Меню сайту
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 0
Міні-чат
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти


СТАТУТ

Новопавлівської загальноосвітньої школи I-III ступенів Баштанської міської ради Баштанського району Миколаївської області (нова редакція) м.Баштанка 2017

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Новопавлівська загальноосвітня школа I-III ступенів Баштанської міської ради Баштанського району Миколаївської області (далі – навчальний заклад) функціонує відповідно до статті 9 Закону України «Про загальну середню освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 року № 778 та перебуває у комунальній власності Баштанської об’єднаної територіальної громади.

1.2. Новопавлівська загальноосвітня школа I-III ступенів Баштанської міської ради Баштанського району Миколаївської області заснована на майні комунальної власності Баштанської об’єднаної територіальної громади. Засновником навчального закладу є Баштанська міська рада (далі – Засновник).

1.3. Органом управління майном навчального закладу є Засновник або уповноважений ним орган. Повноваження з управління діяльністю навчального закладу здійснює відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради Баштанського району.

1.4. Повна назва: Новопавлівська загальноосвітня школа I-III ступенів Баштанської міської ради Баштанського району Миколаївської області. Коротка назва навчального закладу: Новопавлівська ЗОШ І-ІІІ ступенів.

1.5. Юридична адреса навчального закладу: вулиця Шкільна, 42, с. Новопавлівка, Баштанський район, Миколаївська область, 56137,тел.93143.

1.6. Навчальний заклад є юридичною особою, має печатку, штамп, бланки з власною назвою, ідентифікаційний код.

1.7. Головною метою діяльності навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

1.8. Головними завданнями навчального закладу є: виховання громадянина України; формування особистості учня (вихованця), розвиток його здібностей і обдарувань, наукового світогляду; виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, підготовка учнів (вихованців) до подальшої освіти і трудової діяльності; виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина; реалізація права учнів (вихованців) на вільне формування політичних і світоглядних переконань; виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або мов меншин та рідної мови, національних цінностей Українського народу та інших народів і націй; виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів (вихованців).

1.9. Навчальний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", іншими законодавчими актами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України (далі - МОНУ), інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.

1.10. Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та власним статутом.

1.11. Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за: безпечні умови освітньої діяльності; дотримання державних стандартів освіти; дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами; дотримання фінансової дисципліни.

1.12. У навчальному закладі визначена українська мова навчання. З урахуванням освітніх запитів учнів, батьків, кадрового забезпечення та матеріально-технічної і методичної бази запроваджено навчання в старшій школі за профільними напрямами, які щорічно визначаються у робочому навчальному плані навчального закладу. Для учнів 8-9 класів може бути запроваджено допрофільне навчання та поглиблене вивчення предметів.

1.13. Навчальний заклад може мати у своєму складі класи з дистанційною формою навчання, спеціальні та інклюзивні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами за погодженням з відділом освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради Баштанського району.

1.14. Для забезпечення права на здобуття повної загальної середньої освіти для дітей, які за станом здоров’я (у тому числі особи з особливими освітніми потребами, з інвалідністю та ті, яким необхідно пройти медичне лікування в закладі охорони здоров'я більше одного місяця) не можуть відвідувати навчальний заклад, у навчальному закладі може організовуватись індивідуальна форма навчання відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом МОНУ.

1.15. Навчальний заклад має право: проходити в установленому порядку державну атестацію; визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із Засновником; визначати варіативну частину робочого навчального плану; в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани; спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України; використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу; отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб згідно чинного законодавства; залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України.

1.16. У навчальному закладі створюються та функціонують: методичні об’єднання вчителів-предметників, вчителів початкових класів, класних керівників; творчі групи вчителів з реалізації цільових проектів; психологічна, соціальна служби.

1.17. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються Засновником і здійснюються медичною сестрою навчального закладу та лікарями Баштанської центральної районної лікарні.

1.18. З метою організації повноцінного відпочинку учнів, створення умов для здійснення освітньої, культурно-виховної, фізкультурно-спортивної роботи з дітьми у літній період при навчальному закладі може працювати пришкільний табір відпочинку з денним перебуванням. Пришкільний табір здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства.

1.19. Взаємовідносини школи з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

РОЗДІЛ II. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

2.1. Навчальний заклад планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного та річного планів. В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку. Плани роботи обговорюються педагогічною радою, затверджуються спільно адміністрацією та радою навчального закладу.

2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України. У робочому навчальному плані навчального закладу конкретизується варіативна частина державних стандартів освіти. Індивідуалізація і диференціація навчання у навчальному закладі забезпечуються шляхом реалізації інваріантної та варіативної частини. Робочий навчальний план навчального закладу погоджується радою школи та затверджується начальником відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради. У вигляді додатків до робочого навчального плану закладом розробляються переліки програм з предметів інваріантної та варіативної частин робочого навчального плану.

2.3. Навчальний заклад працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф МОНУ, і забезпечує виконання навчально-виховних завдань на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

2.4. Навчально-виховний процес у закладі здійснюється за груповою та індивідуальною формою навчання.

2.5. Зарахування учнів до всіх класів навчального закладу здійснюється без проведення конкурсу і, як правило, відповідно до території обслуговування. Зарахування учнів до навчального закладу здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх - заяви батьків або осіб, які їх замінюють), а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу). До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років. У разі вибуття учня з населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини вибуття. У разі переходу учня до іншого навчального закладу для здобуття загальної середньої освіти у межах населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до навчального закладу заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.

2.6. У навчальному закладі першого ступеню навчання для учнів 1-4 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, створюються групи продовженого дня. Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора навчального закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють). Визначається шестигодинний режим роботи груп продовженого дня.

2.7. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються школою в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом. Навчальний рік у навчальному закладі починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на семестри) та режим роботи встановлюються навчальним закладом у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням з відділом освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради. У разі екологічного лиха та епідемій органом місцевого самоврядування може встановлюватися особливий режим роботи закладу, який погоджується з органами державної санітарно-епідеміологічної служби.

2.8. Відволікання учнів від навчальних занять для впровадження інших видів діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України). Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених навчальною програмою та робочим навчальним планом навчального закладу, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

2.9. За погодженням з відділом освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради Баштанського району з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю навчального закладу запроваджується графік канікул. Загальна тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менше як 30 календарних днів.

2.10. Тривалість уроків у навчальному закладі становить: у перших класах - 35 хвилин, у других - четвертих класах – 40 хвилин, у п'ятих - одинадцятих класах- 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відділом освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради. Для учнів 5-9-х класів допускається проведення підряд двох уроків під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання. У 10-11-х класах допускається проведення підряд двох уроків з одного предмета інваріантної та варіативної частини навчального плану і профільних дисциплін (предметів). Навчальний заклад може обирати інші, крім уроку, форми організації навчально-виховного процесу.

2.11. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менше як 10 хвилин, великої перерви (після третього і четвертого уроку ) - 20 хвилин.

2.12. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до робочого навчального плану, санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог і затверджується директором навчального закладу. Тижневий режим роботи навчального закладу затверджується у розкладі навчальних занять. Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

2.13. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних особливостей учнів. Домашні завдання учням 1-х класів не задаються.

2.14. У навчальному закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затверджених МОНУ. Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються МОНУ. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів. У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів. За рішенням педагогічної ради школи може надаватися словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів другого класу. У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів. У табелі успішності відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію. У документі про освіту ( свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.15. Навчання у випускних (4-х, 9-х і 11-х класах навчального закладу) завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації визначаються МОНУ. В окремих випадках учні за станом здоров'я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється МОНУ та МОЗ.

2.16. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).

2.17. Порядок переведення і випуск учнів навчального закладу визначається Порядком переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженого наказом МОНУ.

2.18. Переведення учнів навчального закладу (крім перших класів) до наступного класу здійснюється на підставі результатів підсумкового (семестрового та річного) оцінювання знань учнів (вихованців) та державної підсумкової атестації (для випускників початкової та основної шкіл) згідно з рішенням педагогічної ради навчального закладу, що упродовж п’яти робочих днів з дати прийняття оприлюднюється на офіційному веб-сайті навчального закладу. Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не засвоїли програмовий матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою батьків (осіб, які їх замінюють) направляються для обстеження фахівцями відповідної психолого-медико-педагогічної консультації. За висновками зазначеної консультації такі учні можуть продовжувати навчання за індивідуальними навчальними планами і програмами за згодою батьків (осіб, які їх замінюють). Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

2.19. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОНУ.

2.20. Учням, які закінчили певний ступінь навчального закладу, видається відповідний документ про освіту: по закінченні початкової школи - табель успішності; по закінченні основної школи - свідоцтво про базову загальну середню освіту; по закінченні навчального закладу - атестат про повну загальну середню освіту. Учням з порушеннями розумового розвитку видається свідоцтво про базову загальну середню освіту за спеціальною програмою. Учням з помірною розумовою відсталістю видається довідка про закінчення повного курсу навчання за спеціальною програмою Випускникам 9-х, 11-х класів, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності. Учні, які не отримали документи про освіту, можуть продовжити навчання екстерном.

2.21. За відмінні успіхи в навчанні учні 2-8-х, 10-х класів можуть нагороджуватися похвальним листом "За високі досягнення у навчанні", а випускники закладів III ступеня - похвальною грамотою "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів", медалями: золотою "За високі досягнення у навчанні" або срібною "За досягнення у навчанні". За відмінні успіхи в навчанні випускникам закладу II ступеня видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою. Порядок нагородження учнів за відмінні успіхи у навчанні встановлюється МОНУ.

2.22. За успіхи у навчанні для учасників навчально – виховного процесу можуть встановлюватися форми морального і матеріального заохочення (в межах коштів, передбачених на ці цілі).

РОЗДІЛ III. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в навчальному закладі є: учні; керівники; педагогічні працівники; психологи, бібліотекарі; інші спеціалісти; батьки або особи, які їх замінюють.

3.2. Права і обов'язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством, цим статутом та правилами внутрішнього трудового розпорядку.

3.3. Учні мають право на: доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти у навчальному закладі; вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять; користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною та корекційно-відновною базою навчального закладу; доступ до інформації з усіх галузей знань; отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг; перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини; захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність; повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань; безпечні і нешкідливі умови навчання та праці. А також брати участь: у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо; у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу; в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів ; у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо.

3.4. Учні зобов'язані: оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти; підвищувати свій загальний культурний рівень; брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом закладу, його статутом; дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників; виконувати вимоги педагогічних та інших працівників закладу відповідно до статуту та правил внутрішнього розпорядку закладу; брати участь у різних видах трудової діяльності; дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу; дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку закладу; дотримуватися правил особистої гігієни.

3.5. Учні навчального закладу залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці відповідно до статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

3.6. За невиконання учасниками навчально-виховного процесу своїх обов'язків, порушення статуту, правил внутрішнього розпорядку на них можуть накладатися стягнення відповідно до закону.

3.7. Педагогічними працівниками школи можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я яких дає змогу виконувати професійні обов'язки в навчальному закладі системи загальної середньої освіти.

3.8. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю. Законом України "Про загальну середню освіту" та іншими законодавчими актами.

3.9. Педагогічні працівники мають право: самостійно обирати форми, методи, способи навчальної роботи, не шкідливі для здоров'я учнів; брати участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів навчального закладу та інших органів самоврядування школи, в заходах, пов'язаних з організацією навчально-виховної роботи; обирати форми та здійснювати підвищення своєї кваліфікації; навчатися у вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників; проходити атестацію для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації; проводити в установленому порядку науково-дослідну,експериментальну, пошукову роботу; вносити керівництву закладу і відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради Баштанського району пропозиції щодо поліпшення навчально-виховної роботи; на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства; об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших громадських об'єднань, діяльність яких не заборонена законодавством; порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі і гідності.

3.10. Педагогічні працівники зобов'язані: забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти; контролювати рівень навчальних досягнень учнів; нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим МОНУ, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх замінюють, директора навчального закладу; сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров'я; виховувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі; виконувати статут закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору (контракту); брати участь у роботі педагогічної ради; виховувати в учнів шанобливе ставлення до батьків, жінок, старших за віком осіб; повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу; готувати учнів до самостійного життя з дотриманням принципів взаєморозуміння, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами; дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати особисту гідність учнів та їх батьків; постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної культури; виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою; вести відповідну документацію.

3.11. У навчальному закладі обов'язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.12.За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх відповідність займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої, першої, вищої категорії) та може бути присвоєно педагогічне звання "старший учитель", "учитель (вихователь) - методист", "педагог - організатор - методист" та інші.

3.13. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором навчального закладу і затверджується начальником відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради. Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

3.14. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків крім випадків, передбачених законодавством. Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не передбачених робочим навчальним планом, навчальними програмами та іншими документами, що регламентують діяльність навчального закладу, здійснюється лише за їх згодою.

3.15. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

3.16. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право: обирати форми навчання і виховання дітей; створювати батьківські громадські організації та брати участь в їх діяльності, обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування; звертатися до відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради Баштанського району, директора навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей; приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності школи; брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази школи; на захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування навчального закладу та у відповідних державних, судових органах.

3.17. Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов'язані: створювати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання; забезпечувати дотримання дітьми вимог статуту школи; поважати честь і гідність дитини та працівників школи; постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей; виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мов; повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів; виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

3.18. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов'язків, передбачених законодавством, навчальний заклад може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

3.19. Представники громадськості мають право: обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в школі; керувати учнівськими об'єднаннями за інтересами і гуртками, секціями; сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчального закладу; проводити консультації для педагогічних працівників; брати участь в організації навчально-виховного процесу.

3.20. Представники громадськості зобов'язані: дотримуватися статуту навчального закладу, виконувати накази керівника навчального закладу, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

РОЗДІЛ IV. УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

4.1. Безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше як 3 роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів навчальних закладів у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. Керівник, його заступники та педагогічні працівники призначаються на посаду та звільняються з посади начальником відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради Баштанського району.

4.2. Директор навчального закладу: здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників; організовує навчально-виховний процес; забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів; відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу; створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи; забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, вимог техніки безпеки; розпоряджається в установленому порядку майном закладу та його коштами; підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів; сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до навчально-виховного процесу, керівництва учнівськими об'єднаннями за інтересами; забезпечує реалізацію права учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства; вживає заходів до запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків; контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів; видає у межах своєї компетенції накази і контролює їх виконання; щороку звітує про свою роботу на загальних зборах колективу. 4.3. Вищим органом громадського самоврядування навчального закладу є загальні збори його колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

4.3.1. Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій: працівників навчального закладу - зборами трудового колективу; учнів школи другого-третього ступеня – класними зборами; батьків, представників громадськості - класними батьківськими зборами. Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників навчального закладу - 11, від учнів - 11, від батьків і представників громадськості - 11. Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій.

4.3.2. Термін їх повноважень становить один рік.

4.3.3. Рішення приймається простою більшіст<

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Жовтень 2023  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Архів записів
Друзі сайту